Nadya Spetnitskaya.

Food stylist and photographer.